Maszyny stolarskie 34-231 Juszczyn 546 Pn – Pt: 7:00 – 17:00 | Sob: 7:00 – 14:00 phone Skontaktuj sięz nami: +48 880 217 882 , info@maszynyjuszczyn.pl |

Regulamin

Regulamin maszyny-stolarskie.com.pl z dnia 24.04.2019 roku

zwany dalej Regulaminem

§1 DEFINICJE

 1. Sklep internetowy – serwis internetowy znajdujący się pod adresem maszyny-stolarskie.com.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może m. in. składać Zamówienia.
 2. Sprzedający – FHU Mateusz Guzik , Juszczyn 546, 34-231 Juszczyn, NIP 5521612903, REGON 0363424658; klienci mogą kontaktować się ze Sprzedającym za pośrednictwem poczty elektronicznej info@maszynyjuszczyn.pl lub telefonicznie pod numerem +48 889-212-920;
 3. Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która składa Zamówienie w Sklepie internetowym.
 4. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży.
 5. Towar – produkt prezentowany w Sklepie internetowym.
 6. Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 8. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedającego na rzecz Kupującego za pośrednictwem sklepu internetowego;.

 

§2 USŁUGI ELEKTRONICZNE ŚWIADCZONE PRZEZ SPRZEDAJĄCEGO

 1. Sprzedający za pośrednictwem sklepu internetowego umożliwia Kupującym skorzystanie z następujących usług:
  1. składanie Zamówienia;
  2. zamawianie treści o charakterze informacji handlowej za pośrednictwem poczty elektronicznej (Newsletter);
 2. W celu skorzystania z usług świadczonych przez Sprzedającego Kupujący powinien posiadać:
  1. dostęp do Internetu oraz poczty elektronicznej;
  2. aktualną przeglądarkę internetową;
  3. włączoną obsługę cookies oraz JavaScript;
 3. Kupującego obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 4. Umowy o świadczenie usług elektronicznych zawierane są:
  1. składanie Zamówienia – zgodnie z pkt 16 Regulaminu;
  2. zamawianie treści o charakterze informacji handlowej za pośrednictwem poczty elektronicznej – na czas nieoznaczony.

 

§3 ZŁOŻENIE I REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Złożenie zamówienia jest możliwe po dokonaniu przez Kupującego rejestracji i zalogowaniu się w Sklepie internetowym;
 2. Zamówienie składane jest poprzez umieszczenie Towaru w koszyku, a następnie wybranie opcji ”Potwierdzam zakup”.
 3. Zamówienia mogą być składane za pośrednictwem Sklepu internetowego przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.
 4. Niezwłocznie po złożeniu przez Kupującego Zamówienia, na podany przez niego adres e-mail, zostanie przesłana wiadomość zwrotna potwierdzająca złożenie Zamówienia.
 5. Z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości, o której mowa w pkt 16 Regulaminu, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.
 6. W przypadku Towarów objętych promocją lub wyprzedażą, zamówienia będą realizowane według kolejności wpływania Zamówień na te Towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 7. Informacje o Towarach podane w Sklepie internetowym, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 8. Do kontaktów z Kupującym Sprzedający wykorzystywał będzie kontakt telefoniczny oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

§4 CENY I METODY PŁATNOŚCI

 1. Ceny Towarów znajdujących się w Sklepie internetowym są podawane w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena nie uwzględnia kosztów transportu które podane są na stronie maszyny-stolarskie.com.pl.
 2. Cena ma charakter wiążący – dla danej umowy sprzedaży –  po otrzymaniu przez Kupującego wiadomości, o której mowa w pkt 16 Regulaminu.
 3. Kupujący ma możliwość wyboru następujących metod płatności:
  1. za pobraniem przy odbiorze;
  2. przelew na rachunek bankowy – w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy;
 4. W przypadku wyboru przez Kupującego formy płatności przy odbiorze, opłatę za zamówiony Towar Kupujący uiszcza przedstawicielowi poczty, kurierowi dostarczającemu przesyłkę lub pracownikowi Sprzedającego. Towar pozostaje własnością Sprzedającego do czasu uregulowania całości kwoty za złożone zamówienie.
 5. W przypadku wyboru przez Kupującego formy przelewu na rachunek bankowy, cena za zamówiony Towar winna zostać uiszczona na rachunek bankowy Sprzedającego. Dane do przelewu:
Bank Pekao SA
PLN 47 1240 4878 1111 0010 6638 9991
EURO PL 86 1240 4878 1978 0010 7105 2767.  SWIFT PKOPPLPW

Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego, zamówienie jest przekazywane do realizacji. 

 1. Do każdego realizowanego zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura VAT. Faktura VAT może być dostarczona drogą elektroniczną na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej.

 

§5 DOSTAWA

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod wskazany przez Kupującego adres w trakcie składania Zamówienia.
 2. Kupujący ponosi koszty transportu zgodnie z informacją znajdującą się w zakładce Dostawa.
 3. Wysyłka zamówionych Towarów odbywa się w dni robocze.
 4. Towary objęte Zamówieniem dostarczane są do Kupującego za pośrednictwem transportu własnego Sprzedającego, firm kurierskich lub poczty.
 5. Sprzedający zaleca sprawdzenie w obecności kuriera dostarczonego towaru, pod kątem ewentualnych uszkodzeń mechanicznych w wyniku transportu oraz sporządzenia protokołu szkody. Brak sporządzonego protokołu szkody (w przypadku zakupu dokonywanego przez Konsumenta) nie stanowi podstawy do nie rozpatrzenia reklamacji Kupującego przez Sprzedającego.
 6. Koszty transportu uzależnione są od gabarytów oraz wagi przesyłki.

 

§6 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz, 827), Konsumentowi, przysługuje prawo odstąpienia od umowy, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni.
 2. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży na adres Sprzedającego. Konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 3. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, na zasadzie wskazanej w pkt 36 powyżej, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań, z wyjątkiem:
  1. dodatkowych kosztów dostawy, jeżeli dokonano wyboru innego sposobu dostawy niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Sprzedającego;
  2. bezpośrednich kosztów zwrotu Towaru (w szczególności opakowania i odesłania);

To, co strony wzajemnie świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 1. Zwrot wzajemnych świadczeń, powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu (14) dni.
 2. Zwrot świadczenia Konsumentowi następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu. Koszty manipulacyjne ponosi Sprzedawca. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania (w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej).
 3. Zwracany Towar powinien zostać odesłany na adres Sprzedającego.
 4. Zwracany przez Konsumenta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób zabezpieczający przed jego uszkodzeniem w trakcie transportu. W miarę możliwości Towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie.
 5. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w wypadku:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

 

§7 REKLAMACJE

 1. Sprzedający ma obowiązek dostarczenia Konsumentowi Towaru bez wad.
 2. Sprzedający odpowiada wobec Kupującego, będącego Konsumentem, za wady Towaru zakupionego przez tego Kupującego, w zakresie i na warunkach określonych ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. 2014, poz. 121 z późn. zm.).
 3. W przypadku gdy Kupujący nie jest Konsumentem, strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru na podstawie art. 558 §1 Kodeksu cywilnego.
 4. Reklamacje mogą być zgłaszane pisemnie na adres Sprzedającego lub elektronicznie na adres info@maszynyjuszczyn.pl.
 5. Sprzedający ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 6. Nie udzielamy gwarancji na nasze Towary.

§8 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Kupujących jest Sprzedający.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedającego wyłącznie na podstawie zgody Kupującego na ich przetwarzanie oraz wyłącznie w celu realizacji Zamówienia. Zgoda Kupującego wyrażana jest poprzez zaznaczenie przez Kupującego odpowiedniej opcji w trakcie składania zamówienia.
 3. Kupujący może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedającego informacji handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej. W takiej sytuacji dane osobowe Kupującego będą przetwarzane również w celach marketingowych. Powyższa zgoda udzielana jest poprzez zaznaczenie przez Kupującego odpowiedniej opcji w trakcie składania zamówienia.
 4. Kupujący ma prawo do wglądu do podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także ich usunięcia.
 5. Dane osobowe podane przez Kupującego przy składaniu Zamówienia są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002.101.926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

 

§9 NEWSLETTER

 1. Kupujący może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedającego informacji handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej – Newsletter.
 2. Kupujący mają prawo do wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym umowy o świadczenie usługi określonej w niniejszym paragrafie, poprzez przesłanie stosownego oświadczenia drugiej stronie.
 3. Sprzedający ma prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi określonej w niniejszym paragrafie z zachowaniem 7 dniowego okresu wypowiedzenia poprzez przesłanie stosownego oświadczenia drugiej stronie.

§10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. W celu realizacji Zamówienia niezbędna jest akceptacja przez Kupującego zapisów niniejszego Regulaminu. 
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów mogących wyniknąć pomiędzy Sprzedającym a Konsumentem, zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego (Dz.U 1964.43.296 z późn. zm.). Konsument może skorzystać z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej (dodatkowe informacje znajdują się na stronie www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”).
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów mogących wyniknąć pomiędzy Sprzedającym a Kupującym nie będącym Konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu dla siedziby Sprzedającego.
 4. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedającego, nie krótszym niż 14 dni od momentu udostępnienia na stronie maszyny-stolarskie.com.pl zmienionego Regulaminu. Zamówienia złożone przez Kupujących przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
 5. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2014, poz. 121 z późn. zm.), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002.144.1204 z późn. zm.) oraz Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002.101.926 z późn. zm.) , a w odniesieniu do Konsumentów także Ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).
 6. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia 24.04.2019

 

Załącznik nr 1

Formularz odstąpienia od umowy

FHU Mateusz Guzik

Juszczyn 546

34-231 Juszczyn

Ja ……………………………………………………………. niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/-ych rzeczy …………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Data zawarcia umowy: …………………………………………………..

Data odbioru: …………………………………………………………………

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………..

Adres: …………………………………………………………………………….

Podpis: ………………………………………………………………………….. (tylko gdy formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data: ………………………………………………………………………………

Koszyk